Algemene voorwaarden van Koning Mobiel V.O.F. gevestigd te Midwolda, Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nr. 64980561

KOOP EN VERKOOP
Artikel 1 – De aanbieding
De aanbieding van Koning Mobiel (Hierna; verkoper) wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is, indien een termijn voor aanvaarding is gesteld, van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de (kampeer)auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 – De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
– de omschrijving van kampeer(auto) en de eventueel in te kopen auto of (kampeer)auto, beiden met eventuele toebehoren;
– de vastgestelde prijs van de (kampeer)auto op het moment van de koop en verkoop;
– de prijs van de eventueel in te kopen caravan, vouwwagen of (kampeer)auto op het afgesproken moment van de levering van die caravan, vouwwagen of (kampeer)auto;
– de eventuele aanbetaling, wanneer ten gunste van koper aanpassingen aan de kampeer(auto) worden gedaan.
– de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;
– de wijze van betaling;
– een verwijzing naar de eventuele garantie.

Artikel 4 – Leveringstermijn en overschrijdingen
1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de (kampeer)auto kan de koper de verkoper schriftelijk ingebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van zes weken voor (kampeer)auto’s na die ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per brief ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend. Koper kan, indien en voorzover koper het recht tot ontbinding niet uitoefent, genoegen nemen met het door verkoper voor de duur van de nog verwachte leveringstijd zonder bijkomende kosten ter beschikking stellen van een aan de verkochte zaak gelijkwaardige zaak, eventueel van een ander merk of type.
2. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn van (kampeer)auto heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst per brief ontbonden te verklaren.
3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn van een (kampeer)auto een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst per brief te ontbinden, zonder recht te hebben op schadevergoeding. Het recht op ontbinding ontstaat wanneer er binnen een termijn van zes weken na ingebrekestelling niet is geleverd.
4. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 – Annulering
De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 10 % van de koopprijs inclusief accessoires van de geannuleerde (kampeer)auto. Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
De geleverde (kampeer)auto of andere zaak blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de (kampeer)auto of andere zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de (kampeer)auto, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde (kampeer)auto voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de (kampeer)auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 7 – Verkoop met inkoop
1. Indien bij verkoop van een (kampeer)auto of andere zaak tegen inkoop van een gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte (kampeer)auto of gebruikte andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de gekochte caravan, gekochte vouwwagen, gekochte (kampeer)auto of gekochte andere zaak het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde caravan, vouwwagen, (kampeer)auto of andere zaak eerst eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.
2. Indien blijkens de koopovereenkomst door verkoper een gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte (kampeer)auto of gebruikte andere zaak van koper wordt ingekocht, maar waarbij verkoper de gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte kampeer- auto of andere gebruikte ingekochte zaak niet heeft geïnspecteerd vanwege een redendie in alle redelijkheid aan de koper is toe te rekenen, komt de inkoopovereenkomst tot stand op basis van de door koper opgegeven en door hem daartoe ondertekende inkoopverklaring. Indien bij de feitelijke aflevering van de gebruikte caravan, gebruikte vouw-wagen, gebruikte (kampeer)auto of andere gebruikte ingekochte zaak ter uitvoering van de inkoopovereenkomst gebreken worden vastgesteld die niet blijkens inkoopverklaring aan verkoper bekend konden zijn, dan kunnen de kosten tot herstel van deze gebreken en de eventuele waardevermindering als gevolg van deze gebreken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, door verkoper aan koper gespecificeerd in rekening worden gebracht. Deze kosten c. q. waardevermindering worden verrekend met de aan koper te betalen inkoopprijs. Verkoper kan van koper zekerheid verlangen voor de voldoening door koper van de door hem berekende kosten c. q. waardevermindering.
3. Het in lid 1 gestelde laat onverlet het recht van verkoper de inkoopovereenkomst te ontbinden indien de afwijking van de inkoopverklaring die ontbinding rechtvaardigt. Indien koper als gevolg van deze ontbinding niet in staat is de door hem met verkoper overeengekomen koopprijs voor de (kampeer)auto of ander zaak te voldoen, dan kan koper de koopovereenkomst van de gekochte (kampeer)auto of andere zaak schriftelijk en binnen acht dagen na ontbinding door de verkoper annuleren, mits hij binnen tien dagen na annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt vergoedt. Deze schade is vastgesteld op 10 % van de koopprijs van de geannuleerde (kampeer)auto of geannuleerde andere zaak. Indien koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 11 van deze algemene voorwaarden, waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 8 – Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs aanzienlijk wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe (vermoedelijke) datum van aflevering.

Artikel 9 – Retentierecht
Koning Mobiel (Hierna: de reparateur) kan het retentierecht uitoefenen op de (kampeer)auto, indien en voor zolang als:
– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de (kampeer)auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde (kampeer)auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter.

GARANTIE
Artikel 10 – Garantie

1. Op nieuwe (kampeer)auto’s en op nieuwe onderdelen van (kampeer)auto’s is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c. q. importeur wordt verstrekt
2. Op gebruikte (kampeer)auto’s verleent de verkoper slechts garantie, mits dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen in het koopcontract. Als er geen garantie wordt afgesproken, dan moet er op de koopovereenkomst uitdrukkelijk schriftelijk vanaf worden gezien.
Onder de garantie vallen gebreken die binnen de afgesproken garantieperiode zijn ontstaan of gebreken die niet waarneembaar waren bij de aankoop. Het moet echt gaan om een gebrek. Bij slijtage van een onderdeel dat nog binnen de norm valt, is er geen sprake van een gebrek.
Op de garantie kunnen eventueel ook uitzonderingen bestaan. Deze worden genoemd in het bij de koopovereenkomst geleverde garantieformulier.
Niet onder de garantie vallen in elk geval defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Unie, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure- wegen, in geval van een (kampeer)auto: inferieure benzine, etc.).
3. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 11 – Betaling
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als brengschulden.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling via pin geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
3. Indien partijen hebben afgezien van pin betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van twee weken.
4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
5. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van verkoper/reparateur zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.
6. Vervangen materialen of zaken in verband met ombouw naar wensen koper, worden alleen dan aan de koper ter beschikking gesteld, indien zulks bij de koopovereenkomst uitdrukkelijk is verzocht. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen aan (kampeer)auto, zoals het plaatsen van een koelkast, het vervangen van een (stand)kachel door een ander model, het verwisselen van een wielset etc.

Artikel 12 – Toepasselijk recht
Op elke rechtsverhouding tussen verkoper en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.